Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Контролни цифри ползвани в България

Share Button

Контролни цифри ползвани в България

Контролни цифри ползвани в света

Контролни цифри ползвани в България

Пресмятане на контролна цифра за ЕГН

Всеки български гражданин има ЕГН и това го идентифицира еднозначно. ЕГН се поддържа от ЕСГРАОН. В него има около 12 милиона записа (включени са и записи за български граждани, които не са между живите вече).
Значения на цифрите по ред:
1, 2 –> година
3, 4 –> месец (за след 31.12.1999 = +40 за периода 1800 – 1899 = + 20)
5, 6 –> дата
7, 8, 9 –> поредност на раждането
10 –> контролна цифра.
9 -тата цифра означава също пол – четна за мъжки и нечетна за женски.
Изчисление на контролната цифра:
Числата с поредност
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 се умножават съответно по
2, 4, 8, 5,10, 9, 7, 3, 6,
сумират се получените произведения, и резултата се дели на 11. При остатък 10 или 0 – контролното число е 0, иначе е равно на остатъка.

Числото за “месец” се променя съответно с +40 за годините 2000 до 2099, и +20 за годините 1800 до 1899.

Пример: месец май 1895 година е: 9525
Пример: месец май 2003 година е: 0345

Внимание:
Регистър ЕГН се поддържа от ЕСГРАОН а ЛНЧ (личен номер на чужденец) от МВР. Между двата регистъра все още няма връзка и е възможно ЕГН да съвпада с ЛНЧ и обратното.

Пресмятане на контролна цифра за ЛНЧ

ЛНЧ (Личен номер на чужденец се издава на всички чужденци, които възнамеряват да пребивават продължително време в България. Издава се от МВР.
Числата с поредност
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 се умножават съответно по
21, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 3, 1,
сумират се получените произведения и резултата се дели на 10. Остатъкът отива като последна контролна цифра.

 

Пресмятане на контролна цифра за IBAN

Какво е IBAN?
Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN) е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международния стандарт ISO-13616.

Каква е концепцията за IBAN стандарта?
IBAN е стандарт за международен номер на банкова сметка.
Концепцията за международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN) е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (EBS 204/август 2003) съвместно с Международната организация по стандартизация (ISO) и е международно признат стандарт ISO 13616:2003.
В България е приет от Българския комитет по стандартизация, като стандарт БДС ISO 13616:2004 Международен номер на банкова сметка (IBAN) на Българския институт по стандартизация.

Каква е стандартната структура на IBAN?
IBAN представлява последователност от буквени и цифрови знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент.
Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина в съответствие с IBAN изискванията. В различните страни IBAN има различна дължина.
IBAN може да съдържа до 34 знака:
· Първите 2 знака винаги са код на държавата съгласно ISO стандарт и идентифицират страната, в която се поддържа сметката.
· Следващите 2 знака винаги са контролни числа, които служат за валидиране точността на въвеждане на IBAN.
· Последната част от IBAN съдържа местна информация, различна за отделните държави, която служи за идентифициране на сметката на клиента в страната, където се поддържа сметката (примерно банков идентификационен код или идентификационен клиринг номер на финансовата институция, вид и номер на клиентска сметка).

Как се калкулира контролната сума и как се валидира IBAN?
Контролната сума се соновава на стандарта ISO 7064 mod 97-10, където остатъка трябва да е 1.

Стъпките за валидация на IBAN са следните:
1. Проверява се дължината на IBAN за съответната страна. Ако дължината не отговаря – IBAN е невалиден.
2. Преместват се началните 4 символа в края.
3. Всички букви се заменят с числа, независимо от това, че дължината на номера ще се промени. Замяната става като следва: A се заменя с 10, B с 11 и т.н. до Z което се заменя с 35.
4. Получения стринг се третира като цяло число е се прилага mod-97 (делене на 97).
Ако остатъка от деленето е 1, IBAN номера е валиден.

Калкулирането на контролната сума става по следния начин:
1. Проверява се дължината на IBAN за съответната страна. Ако дължината не отговаря – IBAN е невалиден.
2. На мястото на контролната сума се поставя 00 (например BG00 за България).
3. Преместват се началните 4 символа в края.
4. Всички букви се заменят с числа, независимо от това, че дължината на номера ще се промени. Замяната става като следва: A се заменя с 10, B с 11 и т.н. до Z което се заменя с 35.
5. Получения стринг се третира като цяло число е се прилага mod-97 (делене на 97).
6. От 98 се изважда остатъка от горното делене. Ако резултата е една цифра се добавя водеща нула.

Какво представлява IBAN в България?
Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка и представлява последователност от 22 знака – букви и цифри.
IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва.
От 5.VІ.2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат.
Тези сметки се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.

Каква е структурата на IBAN в България?
Съгласно Наредба № 13 на БНБ използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:
· код на държавата “BG”;
· контролно число (2 цифри), служeщо за проверка на коректността на въведената IBAN сметка.
· основен номер на банковата сметка (BBAN), който се състои от 18 знака (букви и цифри):
· БАЕ код (Банкова адресируема единица – БАЕ, е централа на банка, клон на банка или друго място за осъществяване на банкова дейност на територията на България) е предоставен от БНБ код от 8 знака (букви и цифри), който еднозначно определя БАЕ в България:
– идентификатор на банка – 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код);
– идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които идентифицират банкова адресируема единица в рамките на банката;· идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри), които указват вида на сметката;
· останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.
Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z).
В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях.
На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени отляво надясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

Пример за IBAN в България:
BG80 BNBG 9661 1020 3456 78

Пети, шести, седми и осми знак от IBAN-а трябва да съвпадата с първи, втори, трети и четвърти знак на BIC код- на банката. В горепосоченият случай BIC кода на банката е BNBGXXXX.

Пресмятане на контролна цифра за Булстат 9 знака

Булстат е идентификатор, какъвто има всяка фирма в България. Булстатът може да бъде 9, 10 или 13 знака. 9 знака е за всяка фирма, 10 знака е Булстат, който е еднакъв с ЕГН на търговеца и в този случай се ползва изчисление на контролна цифра за ЕГН. 13 знака се ползва за фирми с клонове. Ако фирмата има клонове, всеки клон има Булстат с 13 знака, като първите 9 са еднакви с Булстата на фирмата – майка. Фирмите с 13 знака са много малко в България.
Проверка на Булстат 9 знака:

Числата с поредност
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 се умножават съответно по
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
сумират се получените произведения, и резултата се
дели на 11. При остатък различен от 10 – контролното число е равно на остатъка, в противен случай се ползва следният алгоритъм:

Числата с поредност
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 се умножават съответно по
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,
сумират се получените произведения, и резултата се
дели на 11. При остатък различен от 10 – контролното
число е равно на остатъка, иначе контролното число е
равно на 0.

Пресмятане на контролна цифра за Булстат 13 знака

За 13-цифрените булстат номера:
първите 8 се изчисляват по начина описан в Булстат 9 знака, и се получава 9-тата цифра. 13-тата цифра е контролна.

Изчисление на контролната цифра:
Числата с поредност
9, 10, 11, 12 се умножават съответно по
2, 7, 3, 5,
сумират се получените произведения, и резултата се дели на 11. При остатък различен от 10 – контролното число е равно на остатъка, в противен случай:

Числата с поредност
9, 10, 11, 12 се умножават съответно по
4, 9, 5, 7,
сумират се получените произведения, и резултата се дели на 11. При остатък различен от 10 – контролното число е равно на остатъка, иначе контролното число е равно на 0.

Пресмятане на контролна цифра за данъчен номер

Данъчният номер е отпаднал, но въпреки това предоставяме само метода на изчисление.
Първите 9 цифри се умножават съответно по тези множители:

4 3 2 7 6 5 4 3 2

Контролната цифра е равна на 11 минус остатъка на сбора разделен на 11.
Ако контролната цифра е 10 – се приема за 0.