Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Паричен поток – пряк метод

Share Button

Паричен поток – пряк метод

Паричен поток – пряк метод

Паричен поток - пряк метод
Паричен поток поток – пряк метод е метод за изготвяне на отчета на база счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите. В България, Украйна, Русия и др. държави по незнайни причини се е наложило понятието, че прекият метод е изготвяне на отчета за паричния поток на база отчета главна книга. Този отчет след Калотина не съществува. Въпрос – как ли работят тези хора? Тук има малко описание на методологията. Същността на изготвянето на отчета е съвсем друга и тук има само насоки и съвети как се прави. Цялата методология трябва да я съобразите с нуждите на Вашата фирма.
Представете си следната ситуация:
На 31.12.ХХХХ дължите на персонала си 100 единици за заплати;
През следващата година имате разходи за заплати 1000 единици;
На 31.12. следващата година дължите 200 единици за заплати на персонала си. Изходящ паричен поток – 900 единици. Изчислението е следното:
100 + 1000 – 200 = 900. Или – начислени са заплати за 1000 единици, но са изплатени само 900.
Друг пример:
На 31.12.ХХХХ клиенти Ви дължат 300 единици;
През годината имате приходи от клиенти 4000 единици;
На 31.12. следващата година клиентите Ви дължат 200 единици. Входящ паричен поток – 4100 единици. Изчислението е следното:
300 + 4000 – 200 = 4100. С други думи – дължали са Ви 300 единици, имате приходи за 4000, но в края на периода Ви дължат 200. Това означава, че сумите, които трябва да Ви платят клиентите са намалели със 100 единици. Или – дължими 300 в началото, в края 200 – значи получени са 100 единици от там + 4000 от приходи. Съвет – ако решите да работите с този метод е добре да отделите сметките за приходите по следния начин:
1. Приходи необлагаеми с ДДС;
2. Приходи върху, които се начислява ДДС.
Аналогично трябва да разделите и клиентите така:
1. Клиенти – износ
2. Клиенти в страната.
Фактурите издадени на първите са без ДДС, на вторите с ДДС. По този начин може да направите следната калкулация:
Дължими суми от клиенти – износ в началото на годината – 4000;
Дължими суми от клиенти в страната в началото на годината – 4800;
Приходи от клиенти – износ – 11000;
Приходи от клиенти в страната – 15000.
Дължими суми от клиенти – износ в края на годината – 7000;
Дължими суми от клиенти в страната в края на годината – 3600.
Получени суми от клиенти износ – 8000 = 4000 + 11000 – 7000;
Получени суми от клиенти в страната:
Приходи от клиенти в страната – 15000. Фактурирани = 15000 *1.2 = 18000 (с ДДС).
Получените суми от клиенти в страната са 4800+18000-3600 = 19200.
Ползването на този метод обезсмисля ползването на отчета главна книга. Реално изготвянето на главната книга е невъзможно при ползване на т. нар. комбинирани счетоводни статии. По – долу са обяснени разликите между прости, сложни и комбинирани счетоводни статии.

Проста счетоводна статия

No по редСметкаСума Кореспондираща сметка
1.Клиенти100.00Каса
2.Каса100.00Клиенти

Тук ясно се вижда, че са получени 100 единици от клиенти в каса.

Сложна счетоводна статия

No по редСметкаСумаКореспондираща сметка
1.Разход за телефон100.00Доставчик
2.ДДС за покупките20.00Доставчик
3.Доставчик100.00Разход за телефон
4.Доставчик20.00ДДС за покупките

Тук ясно се вижда, че е получена фактура за разход за телефонна услуга. Дължимата сума на доставчика е 120 единици, данъчен креди – 20 единици, разход – 100 единици.

Комбинирана счетоводна статия

Комбинираната счетоводна статия се състои от много записи. Предишните две бяха с 2 реда и 4 реда, но в комбинираната броя на редовете не е ограничен. Може да има много намаления и увеличения. В България и др. подобни страни ползването на такива записвания звучи като ерес, но след Калотина се ползва от години. Проблемът е, че дори и в училище и университети обучението отхвърля този подход. След време преподаваното се мултиплицира и така до сегашното положение. Кога се ползва комбинираната счетоводна статия – много често при записи за банка. Вземете едно банково извлечение – в него има начално състояние, намаления и/или увеличения и крайно състояние. Тук има пример. Начално състояние на банковата сметка – 100 единици. Платени на доставчик – 30 единици, банкова комисионна – 1 единица, получени от клиенти – 40 единици, получени пак от клиенти – 10 единици, платени заплати – 15 единици. Записите изглеждат по следния начин:

No по редСметкаОписаниеСума
1.БанкаНачално състояние100.00
2. ДоставчикПлатени към доставчик-30.00
3. Банкови комисионниПлатени банкови комисионни-1.00
4.КлиентиПолучени от клиенти40.00
5.КлиентиПолучени от клиенти10.00
6.ПерсоналПлатени заплати-15.00
7.БанкаКрайно състояние104.00

В последната таблица колоната кореспондираща сметка не съществува. Ползването на прекия метод прави отчета главна книга ненужен. Възможно е и причината да е друга – ползваната система не е българска и изготвянето на отчета с нея е невъзможно. В този случай наистина трябва да правите отчета за паричния поток по описания тук метод или да разгледате страницата за Паричен поток – непряк метод.